1, 4-Benzodiazepin

. U besplatno. obrazac nije označen. Iz derivata naib. L, 2-dihidro-l, 4-benzodiazepin-2 (3H) -ona s aromatskom kiselinom. zamijeniti u položaju 5 (formula I), koji nisu topljivi. u vodi, dobar rasstv. u aprotonskim operaterima. Imaju slabe osnovne sv-vi. Nitriran na položaj 7 i ako je zauzeto - na meta- položaju fenilnog supstituenta. Daljnji nitracija je na položaju 9. halogeniranjem pod C1 2 (u prisutnosti. FeCl 3 ), NaOCl ili N-bromosukcinimid je odn. na položaju 7, 1 ili 3. djelovanje NH 2 C1 aminacija pojavljuje na položaju 1. Alkilacija i alkoksilacija su na pozicijama 1 i 4, najmanje - u 3. Hidroliza često popraćena pregrađivanjima, npr. perkiseline i H ' 2


D 2 oksidira N atom na položaju 4 atoma kisika karbonilne skupine lako zamijeniti sumporom, koji se koristi za sintezu derivata s aneliranim heterocikla, npr. : 1,2-Dihidro-l, 4-benzodiazepin-2 (3H) -on m. pripraviti oksidacijom aminomethylindole tih spojeva, kao što je 2-alkilamino-3H-1, 4-benzodiazepin priređen je iz N-oksida 2-hlormetilhinazolinov

sinteze 1, 2-dihidro-3H-1, 4-benzodiazepina temelju za transformaciju. aromatski. Amino ketoni:

Derivati ​​1, 4-B. , npr. diazepam, oksazepam, klordiazepoksid, - smirujuće sredstvo.

Lit. :

Bogatsky AV, Andronati SA, Golovenko N. Ya., Tranquilizers.1, 4-benzidiazepini i srodne strukture, K., 1980. 999. R. Skvarchenko.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.