KARBONIDNE SMJEŠTAJE

cm. Urea-formaldehidne smole.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.