DEELEPIN REAKCIJA

,

dobiva se sinteza primarnih amina iz kvaternih amonijevih soli. heksametilentetramin s alkil ili benzil halidima:


Postupak se provodi u vodenoj ili alkoholnoj otopini. U potonjem slučaju, acetal amidnih oblika nastaje kao jedan od produkata p-tion. Alkil i benzil jodidi reagiraju puno lakše od odgovarajućih klorida ili bromida, pa se potonji obično prethodno prevedu u medij od 96% etanola do jodida, dodajući ekvimolarnu NaI (Finkelstein). Upotreba heksametilentetramina kao sredstva za aminiranje omogućuje izbjegavanje formiranja sekundarnih i tercijarnih amina kao nusproizvoda. U r-tion, sličan D. p. , postoje također i dihalidi, halogenirani ketoni i heterociklički spojevi. spojeva, itd. P-tion otkrio je M. Delepin 1895. godine. V .. N. Kirin.


Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.