Hira

Hira, Kanaan. Judinov prijatelj ( vidjeti Juda 1), izvorno od Odollama (Post 38: 1, 12) .

biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.