Kilian Fisher REAKCIJA

(sinteza cijanohidrina aldoza), produljenje lanca ugljika aldoze s jednom hidroksimetilenskom vezom. Ona teče kroz faze pretvorbe aldoze u cijanohidrin, hidrolizu potonjeg u aldonske ketone i redukciju njihovih laktona,


pristupni CN grupa vodi smjesu epimernih cijanohidrina formule (I), omjer k ryh ovisi o strukturi početnih uvjeta aldoza i p-tion, posebice pH i prisutnost soli aditiva. Cijanhidrini obično dobivaju interakciju. aldoza s vodenim otopinama NH999 / 4 999 / CN u pH 9, 0-9, 1 ili u porcijama aldoza s vodenom otopinom NaCN u prisutnosti hladnoće. CaCl 2 , BaCl 2 , NH 4 Cl ili bez njih. U prvom slučaju, opaža se poželjno stvaranje cijanohidrina s trans-rasporedom OH skupina na C-2 i C-4 atomima. Cijanhidrini m. također su dobili međusobne odnose. aldoza s p-rhami HCN u aps. piridina ili DMF u prisutnosti. trietilamina. Hidroliza cijanohidrina nastavlja se tijekom nekoliko dana. sati na 50-80 ° C u vodenim otopinama Na 2 CO 3 , Ba (OH) 2 ili Ca (OH) 2 . Napokon. dobiveni su aldonični čvorovi (II), spontano pretvoreni u lakton (III). Razdvajanje rezultirajućih aldonskih epimera obično se izvodi kromatografski, kao i frakcijska kristalizacija njihovih soli, lakton, amida ili fenilhidrazida.Pretvoreno. laktona u djelovanju aldoze provodi NA amalgam u vodenoj otopini p-osobe u prisutnosti. kationski izmjenjivač (pH 3, 0-3, 5, t-ra [5 ° C]; Elektrolitički. smanjenje na živi katodi; katalitich. hidrogenoliza preko PtO 2 ; djelovanje NaBH 4 u vodenoj otopini p-osobe (pH 3-4). K. F. str. Ona se temelji na radu H. Kilian koji proučavao poštivanje aldoza i HCN hidrolize cijanohidrina (1885-89), te E. Fischer oporavak aldonolaktonov preko amalgama Na (1889-95). Lit ... kemiju ugljikohidrata, Moskva, 1967; Stepayaeiko BN, Kemija i biokemija ugljikohidrata. Monosaccharides, M., 1977, str. 119; Webber J. M., u knjizi ... Napredak u kemiji ugljikohidrata, v. 17, N.Y., 1962, str. 15 63. N. E. Nifantiev. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.