Poliakrilamindoj

[CHCH 2 CH (CONH 2 ) -] ' n polimer akrilamid. Čvrsta amorfna bijela ili djelomično prozirna, bez mirisa; kažu. 10 4 -10 7 (ovisno o uvjetima prijema); široka. 1, 302 g / cm 3 (23 0 C); staklo. ~ 190 0 C. Sol. u vodi, morfolina, formamida, glicerina, etilen glikola, glacijalne octene kiseline; nabubre u propionatu do-te, dimetil sulfoksida i propilen glikola; nije topljivost. u alkoholima, ketonima, DMF i nepolarnim radijatorima. Odnos između karakteristika. viskoznost [h] (vidi 3 / g) p-jarka P. i viskoznosti prosječne mol. masa izražava se sljedećim jednadžbama: [h] = 2, 5 Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.