SULPHOUREID

tech. proizvod koji je mješavina spojeva. Opća formula je C n H 2n + 1 SO 2 NHCONH 2 , gdje je n = 10-18. Neionski surfaktant; To je mast poput masnoće, koja je dobro uravnotežena u vodi. Sadrži cca. 50% osnovnih. in-va, ostatak uree, uree hidroklorid, ugljikovodike i druge nečistoće.

Dobiven kondenzacijom klorida alkansulfonskih kiselina s ureom. C.-flotoreagent, inhibitor korozije. Biorazgradljivost cca. 95%. niska toksičnost; LD 50 2, 0 g / kg (štakori, oralno). Vidi također U raciji.

Lit. : Surfaktanti. Handbook, ed. AA Abram-zone i GM Gaevogo, L., 1979, str. 311. L. A. Schitz.


Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.