WILLIAMSON sinteza

Dobivanje etera (obično asimetričan) alkilirajuća alkoholatima ili paracelamola alkil halogenidi :. za sinteze alifatich. alkoholata esteri smjesa je refluksirana uz R'Hal bez p-Tihomir Milovac ili p-Tihomir Milovac, indiferentna s reagensima (npr. u eteru, toluen, ksilen). također su korisni alkohol-p ry KOH ili alkoholati. Za sintezu smjesa se zagrijava alkilaril eteri AlkHal malom suvišku i u alkoholu fenolatni D-p. -ve p- Ocj Tihomir Milovac također koristeći vodu, aceton, etil acetat, dioksan, toluen, ksilen, klorbenzen, ugljikohidrati O-metiliran u tekućem NH

3

djelovanje Na, zatim CH 3 1. P Tihomir Milovac često ima odlučujući utjecaj na prinos proizvoda p-tion primjer, visoki prinos estera orto

i para-gidroksibifenilov postignutim u p-tion u acetonu; .. u alkoholu obično izrazito niski prinosi arilalkil izlaza. Esteri s primarnim i sekundarnim alkilnim radikalima su 80-90%. Oba dialkil i alkil aril eteri često su prikladno sintetizirani pod uvjetima međufaznog kataliziranja. Za povećanje brzine p-tion pomoću KBr RC1 i reakcijsku smjesu se doda Nal u količini od 0, 1-0, 2 ekvivalenta. kao nusprodukti u p-tion oblikovan olefina njihov broj povećava prema broju AlkHal strukture: primarni Pripravljanje alkil aril etera često prati alkiliranje benzenskog prstena (C-alkiliranje). Ovo p je posebno karakteristično za polibazne fenole koji sadrže OH skupine u meta-pozicijama. Smjer ove p-tion u osnovi ovisi o p-Tihomir Milovac: u alkoholu, aceton, DMF, DMSO prevladava O-alkilacija (.. tj formiranja etera) u vodenoj otopini p-osobe i manje polarni p-celeration, kao što je benzen, toluen, C-alkiliranje. Kako bi se smanjio udio C-alkilacijskog produkta, p-tion se izvodi u lagano alkalnom mediju.

B. C. se obično provodi mehanizmom bimolekularnih nukleofita. zamjena. U slučaju tercijarne RHal, prevladava monomolekularni nukleofor. supstitucije i eliminacije.

u modifikaciji B. C. kao sredstva za alkiliranje dialkil koristi, što je posebno korisno za reaktivni alkiliranje alkohola (npr., Benzil, alil, cinamil), ugljikohidrata i fenola. Od ostalih alkilacijskih sredstava, koriste se esteri mravlje kiseline, ortoester i esteri arilnih i alkil sulfonskih kiselina, trialkiloksonijeve soli. Za alkilaciju hidroksi kiselina, alkil jodidi se koriste u prisustvu. Ag

2

O ili BaO. Prikladna metoda sinteze PhOR-alkilacije fenola u p-acetonu u prisutnosti potash (ova sinteza zove se Claisenovo rješenje). R-tion je 1851. godine otkrio A. Williamson. Lit. : Weber V., Gokel'G. , Interphase catalysis u organskoj sintezi, trans. s engleskim. , Moskva, 1980., str. 97-110; Bühler K., Pierson D., Organic Synthesis, Trans. s engleskim. , h.1, M., -J973, str. 326-373; Huben-Wey, Methoden der organischen Chemie, 4 Aufl, Bd 6, Tl 3, Stuttg. , 1965; Wang Chin-Hsien [a. , "Synthesis", 1982, br. 10, str. 8581.

A. Artamkina. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.